I HAVE THREE DAIHATSU CAR. 2 CHARADE ESPRI G202 & DAIHATSU CHARADE AURA.